درباره مدرسه موسیقی هنرنوین

 

خصیصه مهم یک نظام آموزشی وجود اهداف مشخص و تعیین شده و همچنین نظامی است که رسیدن به هدف را به شکلی سیستماتیک میسر سازد. لازمه این امر دخیل بودن متخصصان آکادمیک و آگاه به طراحی آموزشی از یک سو و وجود متخصصین موسیقی که دارای شناختی عمیق از رپرتوار هر ساز باشند از سوی دیگراست.

از جمله کارآمد ترین سیستم هایی که این مهم را در خود منظور کرده اند، سیستم کنسرواتوار رویال در کشور کانادا است . این کشور به دلیل وسعت فراوان و تنوع اقلیمی و فرهنگی که در آن موجود است نیاز به سیستمی دارد که بتواند در شکل گسترده و فراتر از مکان خاص ، پاسخگوی نیاز هنرجویان موسیقی باشد.

 


  آنچه «سیستم رویـال کنسرواتـوار» را مناسب برای آموزش میکند


 

آنچه سیستم رویال کنسرواتوار را مناسب برای آموزش میکند،توجه این سیستم به دو عامل مهم در آموزش میباشد، عامل وسعت محتوی و عامل عمق  یادگیری در فراگیران.  تنوع رپرتوار این سیستم از جهت سبک و همچنین  پیوستگی در ارائه مطالب،( به معنی این که هر سطح پیش نیازهای سطح بعدی را فراهم نماید) منجر به وسعت یادگیری و تداوم در آن میشود که این امر حاصل طراحی آموزشی درست این سیستم است  و از سوی دیگر لحاظ کردن مبانی نظری موسیقی شامل تئوری موسیقی، سبک شناسی و تاریخ تحلیلی موسیقی ،موجب حاصل آمدن عمق شناخت در یادگیری است.

فراگیران و اساتید فرهیخته موسیقی پیوسته دچار نگرانی های عمده ای در فرایند آموزش موسیقی بوده اند،
 عدم وجود چشم انداز روشن از مسیر پیشرفت و مدت زمان رسیدن به اهداف در طول یادگیری موسیقی برای فراگیران ، و تک بعدی بودن هنرجویان در زمینه یادگیری از نگاه اساتید،رایج ترین این نگرانی ها است که تحصیل دریک سیستم آموزشی استاندارد به همراه نظارت علمی متخصصین می تواند این دغدغه را تا حدود زیادی بر طرف کند.

شکی نیست که فرایند یادگیری موسیقی به دلیل دخیل بودن دامنه های مختلف از جمله دامنه عاطفی affective domain دامنه شناختی cognitive domain و دامنه روانی حرکتی psycho motor  فرایندی  زمان بر می باشد و نیاز به گذشت زمان، صبوری و حفظ انضباط درانجام تمرین ها دارد.
موسسه هنرنوین درطول زمان آموزش هنرجویان بر روند یادگیری و سیر پیشرفت هنرجویان نظارت دقیق خواهد داشت و در صورت نیاز به هرگونه مشاوره و کمک با در اختیار داشتن متخصصین آموزش و روانشناسی هنرجو را در مسیر حرکت همراهی و راهنمایی میکند.
باشد که با آموزش صحیح موسیقی امکان پرورش شهروندان فهیم و با فرهنگ فراهم شود.
آرمان نوروزی
مدیرآموزش در موسسه فرهنگی هنری هنرنوین

 

Read 3422 times