ارزشیابی استاد وهنرجودر فرایند آموزش ساز

 روش های ارزشیابی استاد وهنرجو 
ارزشیابی استاد :

- نظر سنجی از هنرجو بر اساس موارد رفتاری و آموزشی
-بررسی  سیر پیشرفت هنرجو  در طول ارزشیابی های مداوم


ارزشیابی هنرجو:

- بررسی  گزارشهای استاد به شکل منظم
- برگزاری جلسات ارزشیابی فصلی
- اجرای کنسرت بر مبنای ارزشیابی های صورت گرفته سالانه

 

 شکل ارزشیابی ـ

آموزش موسیقی در دو شکل قابل ارزشیابی می باشد، ارزشیابی های فصلی و ارزشیابی بر اساس اجرای صحنه


- فصلی : در این شکل ارزشیابی  متخصص و کارشناس موسسه ، هنرجویان هر استاد را به صورت مجزا و بر اساس پارامتر های استاندارد ارزشیابی میکند و گزارش را به استاد هنرجو ارائه میکند.
- کنسرت :کیفیت اجرای کنسرت می تواند در گرفتن گواهی پایان دوره از موسسه هنر نوین موثر باشد.