نظارت دقیق بر فرایند آموزش پیانو

 

 

:نظارت دقیق ورسمی موسسه هنر نوین

لزوم اطمینان هنرجو از اینکه فرایند آموزش موسیقی در مسیر صحیح و با سرعت مناسب پیش میرود موسسه را بر آن داشت تا در روند اجرای طرح کنسرواتوار رویال، آموزش موسیقی در این سیستم را به شکلی دقیق و علمی در دوحیطه نظارت بر استاد و نظارت بر هنرجو ارزیابی و پیگیری کند.

موسسه با در اختیار داشتن اساتید تحصیل کرده آکادمیک و دانشگاهی امکان نظارت ، ارزشیابی ومشاوره در مورد آموزش ساز و مفاهیم نظری موسیقی (تئوری موسیقی) را دارد.

 این نظارت  بر آموزش موسیقی  در دوسطح صورت میگیرد

نظارت بر عملکرد استاد و نظارت بر عملکرد هنرجو