تئوری موسیقی کلاسیک و ایرانی

 

تئوری موسیقی :در این دوره، درس تئوری موسیقی به نحوی ارائه میشود که بتواند به شکلی پیوسته به مفاهیم تحلیلی موسیقی و آنالیز منجر شده و مقدمات آغاز بحث فرم و آنالیز تونال را فراهم کند.
این دروس به همراه تمرین های متعدد عملی امکان درک عملی تئوری موسیقی را فراهم میسازد

 

سر فصل درس های تئوری

نوت و گروه نوت
آشنایی با نوتاسیون
علائم عرضی
نوت خوانی از روی پارتیسیون
دینامیک ها


ضرب متر و ریتم

تقسیم زمان موسیقایی

سازماندهی متریک
گروه بندی ضرب ها
الگوهای رهبری ارکستر
شنیدن متر ها
آکسان های متریک
ریتم و متر
مترهای ساده
نوتاسیون ریتمیک در میزان های ساده
اصول نوشتاری نوت
موارد استفاده عملی برای نوازندگان


مجموعه های نوت ، گام ها و تونالیته های ماژور

مجموعه های کروماتیک و دیاتونیک

گام ها
گام های پنتاتونیک ماژور
مفهوم و معنای اجرا

 

تونالیته های مینور و مدهای دیاتونیک

تونالیته های موازی

تونالیته های نسبی
نوشتار گام های مینور
درجه گام در مینور
مجموعه مدهای دیاتونیک
گام مینور پنتاتونیک
تمرین قرن بیستم مدال


ضرب ، متر و ریتم در میزانهای ترکیبی

مترهای ترکیبی
نت نگاری ریتمیک در مترهای ترکیبی
آمیزه مترهای ساده و ترکیبی
آکسان متریک و مفهوم اجرا

فاصله ها

ترکیب نتها

کیفیت فواصل نتها
ارتباط فواصل کنسونانس و دیسونانس
معکوس فواصل


آکورد ها