سلفژ(تربیت شنوایی)

 

 

 

  

باور نادرستی که ریشه در تاریخ آموزش موسیقی در کشورمان دارد، مهارت شنیداری و خواندنی (سلفژ)

را صرفا برای موسیقی دانان حرفه ای و یا خوانندگان مناسب می داند، باوری که هویت و موجودیت موسیقی کلاسیک را بدون در نظر گرفتن عوامل زیبایی شناسانه و ساختارهای صوتی آن پذیرفته است.
آموزش ساز در شکل صحیح، بدون درنظر گرفتن حاصل شنیداری چه از جهت زیبایی صدا و چه از جهت رعایت ارتباطات -گاهی پیچیده- اصوات در موسیقی کلاسیک، کاری صرفا مکانیکی و غیر هنرمندانه محسوب می شود و از سویی به دست آوردن حاصلی قابل قبول و رضایت بخش بدون پرورش مهارت شنیداری امکان پذیر نمی باشد.

 

کاربردهای تربیت شنوایی(سلفژ) برای یک نوازنده

 


فراگیری موسیقی کلاسیک با ساختارهای بسیار پیچیده صوتی ِ برگفته از بافت چند صدایی ، تنها با پرورش شنوایی است که میتواند به ادراکی صحیح از موسیقی و زیبایی شناسی آن بی انجامد. کم نیستند هنر آموزانی که با گذشت مدت زمانی طولانی از شروع فراگیری ساز هنوز توان درک عمیقی از زیبایی آثار موسیقی کلاسیک ندارند، چراکه طبق روش مرسوم تمرین ساز و اجرای قطعات برایشان عادتی صرفا فیزیکی و حرکتی است و عدم شناخت و درک صوتی آثار هنرجو را از داشتن ابزار لذت از اجرای موسیقی و شنیدار آن محروم میکند.
 برگزاری دوره های پرورش شنوایی در موسسه هنرنوین ، شامل سرایش و دیکته موسیقی ، به شکل کلاسهای  خصوصی در مدت زمان 45 دقیقه و گروهی  در زمان 90 دقیقه امکان آموزش سلفژ را در مدت زمان طولانی تر و کارآمد تر فراهم میکند .

 

 

  

 

 دوره تربیت شنوایی در 3 سطح آموزش داده می شود:

 

1- مقدماتی

  • پیش نیاز(مدت زمان دوره 12 ساعت)
  • مقدماتی اول (مدت زمان دوره 24 ساعت)
  • مقدماتی دوم(مدت زمان دروه 24 ساعت)

 

 

 

2- ابتدایی

  • ابتدایی اول(مدت زمان دوره 24 ساعت)
  • ابتدایی دوم(مدت زمان دوره 24 ساعت)

 

 

 

3- پیشرفته

(مدت زمان دوره 24 ساعت)