برگزاری نشست های شناخت موسیقی که در آن مباحث تاریخ موسیقی غرب، فرم های موسیقی مورد بحث و گفتگو قرار میگیرد و همچنین هنرجویان این سیستم با اجرای رپرتوار خود  در فضایی صمیمی و دوستانه موضوعات مختلف و متنوعی را مطرح می کند، که به فراخور سطح نوازنده  و نوع رپرتوار ، جا برای گفتگو و تبادل نظر در مورد اجرای اثر را مهیا میسازد.