سطح مقدماتی

 


1- فاماژور


جواب دیکته  Untitled129

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

2- سل ماژور

 

    جواب دیکته  Untitled129

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3- دو ماژور


جواب دیکته   Untitled129 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4- لامینور

 

 

جواب دیکته   Untitled129

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

5- لامینور ملودیک

 

   جواب دیکته   Untitled129

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

6- می مینور  


   جواب دیکته   Untitled129

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

7- لا مینور

   جواب دیکته   Untitled129


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

8- فا ماژور

   جواب دیکته   Untitled129

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

9- لا مینور


   جواب دیکته   Untitled129


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

10 - فا ماژور 

   جواب دیکته   Untitled129

q

4A ( دو صدایی)

 


1- فاماژور


جواب دیکته  Untitled129

 
 

 Read 4971 times Last modified on دوشنبه, 01 ارديبهشت 1393 06:32