پروژه پنجره


هر سفر پنجره ای است برای هنرمند 

 

جهان واقعی هنر را نمیتوان تنها  از راه مجازی و درون کتاب ها یافت. سفرهای هنری هریک می توانند پنجره ای باشند رو به روی هنرمندان . دیدن هنرمندان دیگر کشورها و شرکت در ورکشاپ ها و خلق ارتباطات شغلی- هنری، تنها با سفر است که پدید می آید. پروژه پنجره ی موسسه هنرنوین، می خواهد و می کوشد نقطه ی آغاز مهمی باشد برای هنرمندان جوان در حرکت به سمت افق های بسیط تر و کسب تجربه ها و چالش های گوناگون هنری در گوشه کنار جهان. این پروژه در نظر دارد سنت گردشگری هنری، که سنتی رایج و نسبتا کم هزینه است، درکشور رواج بدهد تا فرصتی برای هنرمندان جوان به منظور درک و شناخت  ملموس از پدیده ها و دستیافت های روز هنر در جهان و رشد و بالندگی شان پدید آورد.