قرائت و نقد رمان فارسی

 

مدرس: خلیل درمنکی

 


روش برگزاری این دوره ها عبارت از بررسی مهم ترین جریان های رمان فارسی ، مهم ترین نمونه ها و نقدهای مهم نوشته شده بر آن ها است . در هر جلسه بخشی از رمان خوانده خواهد شد ، اما فرض آن خواهد بود که شرکت کنندگان رمان را پیش از جلسه خوانده اند . این بخش با محور بررسی های گفته شده تلاقی خواهد داشت و در تناسب با آن برگزیده خواهد شد .

 


هدف از برگزاری این دوره آشنایی شرکت کنندگان با جریان های مهم رمان و نقد رمان فارسی و هم چنین آموزش قرائت نظری و هم چنین خلاقانه آثار خواهد بود .


 

 

طرح درس:

در این دوره جریان های مهم رمان فارسی ذیل دوره های زیر بررسی می شود :
1 - مشروطه انقلابی رمان به مثابه محاکمه یا رویای صادقه خلسه (خواب نما) – اعتمادالسلطنه
2 - مشروطه انقلابی به سوی خرافه زدایی و علم گرایی مسالک المحسنین - طالبوف
3 - مشروطه بورژوایی رمان تاریخی شمس و طغرا - خسروی
4 - مشروطه بورژوایی رمانس عاشقانه شهرناز - یحیی دولت آبادی
5 - کودتای دوم شهر و رمان تهران مخوف – مشفق کاظمی
6 - برآمدن نهادهای مدرن رمان و بوروکراسی زیبا - حجازی
7- نوسازی رضا خانی ناپیدایی تهران قجری بوف کور - صادق هدایت
8 - روایت های ضد نوسازی رمانتیسم سیاسی گلهایی که در ذهنم میرویند،تلاش معاش و بهار عمر،تفریحات شب - محمد مسعود
در این دوره روایتی از فضای سیاسی و اجتماعی ایران و گرایش های روشنفکری آن در دوران مشروطه ، کودتای صغیر ، فتح اول تهران ، انجمن های مخفی ، ظهور رضا شاه ، نوسازی پهلوی اول ، ظهور ناسیونالیسم پهلوی اول ، رمانتیک های پیش از شهریور 1320 و تاثیر شهریور 1320 بر فضای ادبی پیش از خود نیز به بحث و فحص گذاشته خواهد شد .
ویژگی دوره : دوره بندی نوین تاریخ ادبیات داستانی ایران
در این دوره ، ادوار ادبیات داستانی ایران خرد تر شده اند ، هر دوره به چندین دوره مجزا شکسته شده است و کوشش شده است تا در نامیدن آن دوره ضمن نوآوری با یاری از نظریه ادبی امروز جهان ، مفهوم سازی برای آن ادبیات آن دوران انجام شود که بخشی از آن در نام گذاری این دوره ها آشکار است .

 

 

 

 

 

 

 

 

Read 1123 times