کارگاه مینی مالیسم در موسیقی

 

 مدرس: علی غریب دوست

 

دهه 1960روزگار اتفاقات ورخدادهای گسترده فرهنگی واجتماعی در اروپا و امریکا بود به گونه ای که این رخدادها باعث شد در عرصه هنر جنبش های مهم وتاثیرگذاری پدیدار شود وموسیقی،سینما وهنرهای تجسمی را کاملا دگرگون سازد.در این دهه سه جریان مهم هنری رویکرد مدرنیستی هنر را به چالش کشاند که از میان انها هنر مینیمال دو چندان خودنمایی می کند.

این مفهوم جدید در ان سالها با تردید در اندیشه های زیباشناسی گرینبرگی-منظورکلمنت گرین برگ نظریه پرداز برجسته ی هنر و یکی از پایه گذاران مدرنیسم در هنر است-توانست نگاه خیال انگیز به هنر را مطرود شمارد.البته در این حضور پررنگ نباید از جریانات سیاسی و اوضاع واحوال اردوگاه چپ و راست غافل شد چرا که جنگ سرد و تبعات ناشی از ان  وهم چنین زندگی امریکایی یا به بیان صحیح تر تلقی امریکایی از وضعیت زندگی،صنعت وجامعه توانست الگوی مهمی در عرصه هنر شود به طوری که مینیمالیسم را باید محصول همین نگاه وشکوفایی صنعتی و فناوری  در جامعه امریکا دانست.

جالب اما اینجاست  که توسعه ی مینیمالیسم نه در زادگاه خود بلکه در تمامی عالم دنبال شد.به گونه ای که در جای جای مختلف هنرمندان بسیاری،اثار مینیمال خود را به معرض نمایش گذاشتند و شاید همین استقبال گسترده به این رویکرد بود که باعث شد نظریه پردازان  مهم هنر نیز در همه جای گیتی درباره اثار مینیمال ومفاهیم ان به بحث وگفتگوبنشینند.ناگفته پیداست که یکی از دلایل این محبوبیت سریع را باید در رابطه هنرمینیمال با مخاطبین وضرورت بررسی پیرامون اثر که هرگزتا قبل از ان موضوع هنر نبوده است،فهمید.در این کارگاه ما بر انیم که طی چهار جلسه به بررسی سیر تاریخی،خاستگاه ونظریه زیباشناسی هنر مینیمال بپردازیم و از طریق انها وبررسی اثار هنرمندان مهم عرصه موسیقی مینیمال مانند ارو پارت،استیو رایش،فیلیپ گلس و...شناخت بهتری ازمفهوم هنر مینیمال پیدا کنیم

موضوعات مورد بررسی در این چهار جلسه عبارت اند از

1.جان کیج و تاثیر ان بر هنرمدرن

2.زیبا شناسی مینیمالیستی و ویژگی های شی مینیمال

3.هنرمندان مینیمالیست

4.مینیمالیسم مقدس

 

 

 

 

 

Read 1137 times Last modified on چهارشنبه, 24 تیر 1394 12:06