نشست های، چه بشنویم؟

 


q

 

 

       نشست های چه بشنویم ؟

       گفتار در باب پی یر بولز 

        و جهانی از ساختارها

       توسط پوریا اقدامی